Οι ενδιαφερόμενοι για το Μητρώο Εκλεκτόρων μπορούν να επικοινωνούν για σχετικές πληροφορίες με την Γραμματεία του Τμήματος επειδή βάσει της νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η ανάρτηση των προσωπικών δεδομένων των εκλεκτόρων (όνομα, επώνυμο, ΦΕΚ).