Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα,
Καθηγήτρια, ipitoska@uowm.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, gkyriazopoulos@uowm.gr

Γενική Συνέλευση
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζουν οι:

 • Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος
 • Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια, ως μέλος
 • Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής, ως μέλος
 • Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια, ως μέλος
 • Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής, ως μέλος
 • Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
 • Νίκλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
 • Φαρμάκη Πολυτίμη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ως μέλος
 • Μπλάντα Αικατερίνη, Λέκτορας, ως μέλος
 • Τσιώρας Κωνσταντίνος, Λέκτορας, ως μέλος
 • Κωνσταντάς Γεώργιος, ΕΔΙΠ, ως μέλος
 • Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, ΕΤΕΠ, ως μέλος
 • Ζανιάς Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος των φοιτητών

Χρέη Γραμματέα της συνέλευσης του τμήματος ασκεί ο κ. Βοριαζίδης Θεοχάρης, Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος. H Συνέλευση του Τμήματος έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτοκόλλου 1145/06-02-2023 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος (αναρτημένη στη Διαύγεια, ΑΔΑ:ΨΤΨΖ469Β7Κ-ΙΡΓ).