ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

 • Νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αναθεωρείται και  αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σπουδών.
  • Τακτή αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, καθώς έχει ληφθεί απόφαση (απόφαση Γενικής Συνέλευσης) για την θεσμοθέτηση τουλάχιστον δυο (2) Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος με θέμα το πρόγραμμα σπουδών. Επιτροπή καθηγητών θα προτείνει βελτιώσεις.
 • Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων. Ειδικότερα ενθαρρύνεται
  • η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
  • η ψηφιοποίηση  του εκπαιδευτικού υλικού (παραγωγή ακόμη και βίντεο με τη συμμετοχή των διδασκόντων).
  • η ανάληψη εργασιών και η διενέργεια προόδων με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστία στην αξιολόγηση των φοιτητών (η τελική βαθμολογία του φοιτητή να μην προέρχεται μόνο από την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, αλλά  από την αξιολόγησή του στη διάρκεια του εξαμήνου μέσω προόδων όπως και από την εκπόνηση εργασιών).
  • η υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων σε σύγχρονα πακέτα λογισμικού λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο τελικός βαθμός στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο  των επιδόσεων – αξιολογήσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα,  γεγονός που ενθαρρύνει την προσοχή, συμμετοχή και επίδοση των φοιτητών.
  • η συμμετοχή των άριστων φοιτητών στην υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου (βοηθοί στα εργαστήρια κλπ) –  αλληλοδιδακτική μέθοδος.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
  • ΜΠΣ Λογιστικής & Ελεγκτικής
  • ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus)
 • Ενίσχυση των δραστηριοτήτων e-learning

Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Βασικός στόχος του τμήματος αποτελεί η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών, ο οποίος σημειωτέων συζητήθηκε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση του τμήματος, Πρακτικό Νο3/9-9-13 Θέμα 12ο, όπου τέθηκαν και οι στρατηγικές επίτευξης του παραπάνω στόχου. Συγκεκριμένα:

 • Στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θα πραγματοποιείται συζήτηση των μελών Ε.Π. με τον πρόεδρο του τμήματος και κατάθεση των ετήσιων  ατομικών ερευνητικών στόχων.
 • Θεσμοθετημένη συζήτηση σε μια τουλάχιστον Γενική Συνέλευση, στο τέλος τους έτους, για τις αποκλίσεις και βελτιώσεις των ερευνητικών στόχων όχι μόνο των μελών, αλλά και του ίδιου του τμήματος.
 • Παροχή κινήτρων για ερευνητική αριστεία.
  • Ταξινόμηση των επιστημονικών περιοδικών και ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων στις πρώτες ποιοτικές κατηγορίες.
  • Αναγνώριση με μνεία ιδιαίτερη σε γενική συνέλευση του τμήματος για τα μέλη που ξεπέρασαν τους αναμενόμενους στόχους.
  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και ημερίδων με προσκεκλημένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.
  • Απόκτηση βάσεων δεδομένων για παραγωγή ερευνητικών εργασιών.

Εκτιμάται ότι η λειτουργία των δύο ΜΠΣ θα ενδυναμώσει την ήδη σημαντική και πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα των μελών των δύο τμημάτων. Η συμπληρωματικότητα των δύο αντικειμένων αναμένεται να ανοίξει και νέους τομείς έρευνας που θα κληθούν να αναπτύξουν τα μέλη του τμήματος. Αναμένεται έτσι, να αναπτυχθεί μια πολύ ισχυρή, εξειδικευμένη και συμπληρωματική ερευνητική ομάδα μέσα στο τμήμα. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι συνεργασίες των μελών με άλλους ερευνητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, καθώς καλείται πλήθος αναγνωρισμένων ερευνητών και εμπειρογνωμόνων να διδάξουν στα εν λόγω ΜΠΣ, γεγονός που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και όχι απλώς προσθετικά στην ανάπτυξη των συνεργασιών με νέα ιδρύματα και φορείς.

Στο πλαίσιο δημιουργίας ερευνητικών εργαστηρίων έχουν προταθεί από μέλη του τμήματος προτάσεις για λειτουργία των κάτωθι ερευνητικών εργαστηριών:

 • Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
 • Εργαστήριο Επιχειρησιακού Δικαίου και Λογιστικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και Οργανισμών,

Παράλληλα με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 δημιουργήθηκε Εργαστήριο «Διαχείριση Ρίσκου» που μπορεί να καλύψει τόσο εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και ερευνητικές.

Οι ερευνητικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί το τμήμα άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών του και είναι χαρακτηριστική η πολύπλευρη ερευνητική θεματολογία  που εκτείνεται τόσο σε τομείς της οικονομίας όσο και της διοίκησης επιχειρήσεων. Η ευρεία θεματολογία είναι συνάρτηση της εξειδίκευσης του διδακτικού προσωπικού του τμήματος και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναπτύσσουν και ευρύτερη ερευνητική δραστηριότητα. Άλλωστε η ανάπτυξη της επιστήμης επιτρέπει και μάλιστα επιβάλλει τη διερεύνηση νέων τομέων έρευνας. Αναλυτικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Ε.Π. του τμήματος εστιάζουν στους τομείς-θεματολογίες όπως:

 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κλαδική λογιστική, εξαγορές και συγχωνεύσεις.
 • Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, διαχείριση ρίσκου, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. χρηματιστηριακά παράγωγα, κεφαλαιαγορά και διεθνείς κεφαλαιαγορές.
 • Υποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας, οικονομετρικά μοντέλα.
 • Μοντέλα αποδοτικότητας επιχειρήσεων και τραπεζών, μοντέλα αποτίμησης.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδότηση.
 • Περιφερειακή ανάπτυξη και χρηματοδότηση, διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις.
 • Κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί, συνεταιριστική πίστη.
 • Μάρκετινγκ υπηρεσιών, οικονομική συμπεριφορά, εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Καινοτομία, διανοητικό κεφάλαιο, διαχείριση γνώσης, ιστορία επιχειρηματικότητας.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πόρων και υπηρεσίες πολυμέσων.

Ανάπτυξη κτηριακών υποδομών

 • Διαμόρφωση αναγκαίων χώρων
 • Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού

Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

 • Εσωτερική Αξιολόγηση
 • Εξωτερική Αξιολόγηση
 • Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού με νέα μέλη
 • Εκπαίδευση των μελών Ε.Π.
  • Σεμινάρια
  • Συνέδρια
  • Κινητικότητα

Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς

 • Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
 • Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών  Λογιστών και Ελεγκτών
 • Επιτροπή ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς

Κοινωνική Υποστήριξη των φοιτητών

 • Το τμήμα θα υποστηρίζει του φοιτητές
  • αξιοποίηση του θεσμού της δίωρης απασχόλησης
  • με την εξεύρεση υποτροφιών (Ι.Κ.Υ, διάφορα κληροδοτήματα)
  • με την εξασφάλιση ευκαιριακής μερικής απασχόλησης (ερευνητικά προγράμματα, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικό, γραμματειακή υποστήριξη).
  • με τη διαμεσολάβηση στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής για εξεύρεση προσωρινής εποχιακής εργασίας όσο είναι δυνατό σε επαγγελματικά πεδία των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος.
 • To τμήμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση και γενικότερα υποστήριξη των ΑΜΕΑ.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Μακροπρόθεσμοί Στόχοι του Τμήματος

1. Η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στο τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

2. Η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών από τα μέλη του τμήματος.

3. Αύξηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

4. Η προώθηση των κοινωνικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα κλπ) και γενικότερα του πολιτιστικού επιπέδου.

Μεσο-μακροπρόθεσμοι Στόχοι του Τμήματος

1. Βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών.

2. Δημιουργία ευχάριστου και δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

3. Αύξηση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών σε άλλα ιδρύματα (Erasmus κλπ).

4. Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι του Τμήματος

1. Οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος.

2. Επαφή και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

3. Διάχυση της σπουδαιότητας της αξιολόγησης στους φοιτητές του τμήματος.

4. Αύξηση των επιδόσεων των σπουδαστών και ομαλότερη κατανομή των βαθμών.