Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Πληροφορική ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά

Στατιστική ΙΙ

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Μάρκετινγκ

Αστικό Δίκαιο

Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Μη Τραπεζική Χρηματοδότηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Οικονομία

Χρηματιστήριο και Επενδυτικά Εργαλεία

Μarketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομετρία Ι

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ρίσκου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικές Εφαρμογές

Οικονομετρία ΙΙ

Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις

Εμπορικό Δίκαιο

Στρατηγική ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Τραπεζική Λογιστική – Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών

Επιχειρηματικά Σχέδια

Θεσμική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Προγραμματισμός Η/Υ

Ελληνική Οικονομία & Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Περιβαλλοντική Αειφόρος Λογιστική

Περιβαλλοντικοί Θεσμοί & Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πληροφοριακά συστήματα στην Οικονομία

Υποδείγματα Προβλέψεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Κλαδική Λογιστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας