ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η κατάταξη αποφοίτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς, διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνετε με κατατακτήριες εξετάσεις (Διατάξεις της Αριθ: Φ1/192329/B3 ΦΕΚ 3185/16-12-2013 Υ.Α.).

Οι αιτήσεις πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα θα υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου κάθε έτους (άρθρο 3/ ΦΕΚ τ.B’/3185/16-12-2013), σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τμήματος από όπου θα ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι με ατομική τους ευθύνη.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν σε τρία μαθήματα, τα εξής:
1. Γενικά Μαθηματικά.
2. Λογιστική
3. Μικροοικονομία.

Ύλη των μαθημάτων:

1. Γενικά Μαθηματικά.
2. Λογιστική.
3. Μικροοικονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους αποκλειστικά με διαβίβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accfin@uowm.gr

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
3. Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επιπλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 11:00 – 13:00,Τηλ: 2461068207.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Αίτηση για κατάταξη