Στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Master of Science «Λογιστική και Ελεγκτική»
https://mle.uowm.gr/

Master of Science «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»
https://mbf.uowm.gr/

Master of Science «Εγκληματολογική Λογιστική»
https://www.nup.ac.cy/gr/msc-in-forensic-accounting-distance-learning//

Master of Science «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα»
https://lcsie.uowm.gr/

Master of Science «Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο»
https://taxlaw.uowm.gr/