Εκπαιδευτικές παροχές

Στα πλαίσια της συνταγματικά θεσπισμένης δωρεάν παιδείας οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ΤΕΙ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.

Επιπροσθέτως στους φοιτητές του Τμήματος χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία, μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, και οι διδακτικές σημειώσεις για τα μαθήματα που παρακολουθούν.

Σίτιση

Στους φοιτητές, που το οικογενειακό τους εισόδημα είναι κατώτερο από ένα ορισμένο όριο, παρέχεται δωρεάν σίτιση σε εστιατόριο που λειτουργεί στο χώρο της φοιτητικής εστίας. Επίσης, με μικρό τίμημα μπορούν να σιτίζονται και οι υπόλοιποι φοιτητές.

Στέγαση

Στους φοιτητές, που το οικογενειακό τους εισόδημα είναι κατώτερο από ένα ορισμένο όριο, παρέχεται δωρεάν στέγαση στη φοιτητική εστία που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

 Oικονομικη ενίσχυση φοιτητών στεγαστικό επίδομα

Στους φοιτητές του Τμήματος χορηγείται ετήσιο εφάπαξ βοήθημα επιδότησης ενοικίου ύψους 1000 ευρώ. Το ποσό χορηγείται από το υπουργείο οικονομικών για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της σχολής και για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές εφόσον : είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμένουν σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών τους σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέρα του ενός. φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο τμήμα έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε αριθμό μαθημάτων ίσο με τα μισά μαθήματα του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγούμενου έτους, του τυπικού προγράμματος σπουδών του τμήματος. Για τους πρωτοετής φοιτητές αρκεί μόνο η εγγραφή τους. Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα καταθέτουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις κατά τόπους εφορίες εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ενώ οι φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στη φοιτητική εστία πατήστε εδώ.

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Στους φοιτητές του Τμήματος που δεν τους καλύπτει η ασφάλεια των γονέων τους ή τους καλύπτει μερικώς, το Ίδρυμα παρέχει πλήρη ή μερική, αντίστοιχα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι φοιτητές των ΤΕΙ δικαιούνται περίθαλψη από την εγγραφή τους και για διάστημα ίσο προς τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση του πτυχίου προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (δηλαδή για 6 έτη συνολικά). Η παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο φοιτητής στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του, ασφαλιστεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα, πάρει το πτυχίο του, συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής (6 έτη), χάσει την σπουδαστική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο, αναστείλει τις σπουδές του και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή των σπουδών του. Στους φοιτητές που παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χορηγείται φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης το οποίο θεωρείται κάθε χρόνο. Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχονται στην έδρα του ιδρύματος εκτός αν ο φοιτητής μετέχει σε εκδρομή που διοργανώνει το ΤΕΙ, ή κάνει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, ή εκπονεί πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών του εκτός της έδρας του Τμήματος.

Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται περιλαμβάνει:

α) Ιατρική περίθαλψη
β) Νοσοκομειακή περίθαλψη
γ) Φαρμακευτική περίθαλψη
δ) Παρακλινικές εξετάσεις
ε) Επίδομα τοκετού
ζ) Επίδομα φυσιοθεραπείας
η) Οδοντιατρική περίθαλψη
θ) Ορθοπεδικά είδη

Φοιτητικά εισιτήρια

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) που χορηγείται από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας. Η ανωτέρω έκπτωση καθορίζεται στην τιμή εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά για το οικείο μεταφορικό μέσο ως εξής:

α) Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει η Σχολή που φοιτά ο δικαιούχος 25% και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας 25%.
β) Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής στην οποία φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του 50% και στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25%.
γ) Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
δ) Στις ομαδικές μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του εκδρομικού ναύλου της. Για την παροχή της έκπτωσης αυτής η ομάδα που διακινείται πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) δικαιούχους φοιτητές.

Βραβεία – Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί κάθε χρόνο έναν αριθμό υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που διακρίθηκαν στις εξετάσεις :

α) Εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή

β) Επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών.

Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Γραφείο Διασύνδεσης

Στο ΤΕΙ ΔΜ λειτουργεί υπηρεσία αρμόδια για την παροχή στους φοιτητές πληροφοριών σχετικών με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη διευκόλυνση τους στην εξεύρεση εργασίας. Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιεί εκδηλώσεις που έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή τους αποφοίτους και τους τελειοφοίτους του ΤΕΙ ΔΜ με την αγορά εργασίας. Προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας των τελειοφοίτων για την αγορά εργασίας, παρουσιάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, την ετήσια εκδήλωση με τίτλο “Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού” και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί, επίσης, και ως γραφείο πληροφόρησης όσον αφορά υποτροφίες, κληροδοτήματα, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.