Κων/νίδης Ανδρόνικος, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

akonstantinidis@uowm.gr

2461068253