email: accfin@uowm.gr | Τηλ.: +30 24610 68222, +30 24610 68207

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει:
 • Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξέτασή τους (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.), όπως αυτά ανακοινώνονται σχετικά.
 • Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
 • Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο του εξεταζομένου, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξεταστική διαδικασία και να μη διασπάται η προσοχή τους.
 • Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς (usernamepassword) για τη σύνδεση και τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση.
 • Να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, όταν τους ζητείται.
 • Να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματός τους για την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις κάθε εξέτασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει:
 • Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους. Π.χ., σε μία εξέταση που αρχίζει από 9:00 και ολοκληρώνεται στις 11:00, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στο διάστημα από 9:00 μέχρι 9:30. Ο φοιτητής που δεν θα παρευρίσκεται στον παραπάνω έλεγχο θα αποκλείεται από τις εξετάσεις.
 • Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Φοιτητής που δεν έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
 • Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του Καθηγητή ή των εποπτών σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ορίζεται και το άνοιγμα και κλείσιμο των καμερών και μικροφώνων για την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.
 • Στην αρχή της γραπτής εξέτασης, να υποβάλλουν ως cookies, δήλωση ότι: α) συναινούν με την ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, β) συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή τηρώντας όλους τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και γ) αποδέχονται όλους τους όρους του κανονισμού εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή σύνδεσης διαδικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο που θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης), ώστε να μη θεωρηθεί ηθελημένη η αποχώρησή τους από την εξέταση και να τους επιτραπεί επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (π.χ. προφορική εξέταση).
 • Οι εργασίες, οι απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης και τα κείμενα που θα παραδώσουν σε κάθε μορφής εξέταση θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής τους προσωπικής πνευματικής προσπάθειας.
 • Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σημαίνει τουλάχιστον τον αποκλεισμό και μηδενισμό τους από την εξέταση. Ιδιαίτερα αν παραβιάζουν το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας ή διαπιστωθεί ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαδικασία, ή διαπιστωθεί ότι οι απαντήσεις τους δεν αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας, δημιουργείται θέμα διαβλητότητας της εξέτασης και η Σύγκλητος του ΠΔΜ θα προβεί στα αναγκαία μέτρα.
 • Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων εμφανίζει κουίζ το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές σύμφωνα με τον κωδικό που τους αποστέλλει ο Καθηγητής μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή. Σημειώνεται ότι, ο φοιτητής που δεν απαντά με το σωστό κωδικό στο κουίζ, δεν έχει πρόσβαση στα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως εξετάσεων, οι ερωτήσεις εμφανίζονται με σειρά και επομένως με την ίδια σειρά καλούνται οι φοιτητές να τις απαντήσουν, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω και να αλλάξουν τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε πρότερες αναπάντητες ερωτήσεις προκειμένου να τις απαντήσουν. Ο χρόνος εξέτασης είναι προκαθορισμένος και ίδιος για όλους τους υπό εξέταση  φοιτητές.
 • Η πλατφόρμα εξετάσεων υποστηρίζει μέσω της δημιουργίας τράπεζας θεμάτων την αναπαραγωγή διαφορετικών θεμάτων για τους υπό εξέταση φοιτητές. Ειδικά στην περίπτωση των θεμάτων πολλαπλής επιλογής, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται οι απαντήσεις με τυχαίο τρόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή, αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση από οποιονδήποτε είτε μέρους, είτε όλης της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η αναπαραγωγή τους δημόσια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ